PLATNÉ OD 1.3.2021 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.wandx.cz (dále jen „webová stránka“) 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

o Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) subjektu Vendula  Konečná, se sídlem Na Kopečku 1012, Lipník nad Bečvou identifikační číslo:  04699238, zapsaném v živnostenském rejstříku Živnostenského úřadu města  Hranice na Moravě (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením  § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti  smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen  „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále  jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.  Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné  na internetové adrese www.wandx.cz (dále jen „webová stránka“),  a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní  obchodu“). 

o Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu  nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při  objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého  samostatného výkonu povolání. 

o Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní  smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními  obchodních podmínek. 

o Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.  Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.  Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

o Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto  ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti  předchozího znění obchodních podmínek. 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

o Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu  je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu  ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku  se nepoužije. 

o Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen  jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své  podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou  uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny  zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém  rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího  uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

o Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených  s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením  a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze  v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

o Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém  rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:  

objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do  

elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 

způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu  doručení objednávaného zboží a 

informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen  jako „objednávka“). 

o Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno  zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i  s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při  zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu  kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou  prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení  objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na  adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen  „elektronická adresa kupujícího“). 

o Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství  zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat  kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či  telefonicky). 

o Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí  objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou  poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

o Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání  kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních  prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady  na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám,  přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

o Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy  může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

v hotovosti při osobním převzetí v Přerově; 

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; 

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.2312575013/0800,  vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet  

prodávajícího“); 

o Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také  náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno  výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

o Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto  není dotčeno ustanovení čl. 25 obchodních podmínek ohledně povinnosti  uhradit kupní cenu zboží předem. 

o V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena  splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena  splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. 

o V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu  zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě  

bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn  okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

o Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde  k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 17), požadovat uhrazení celé kupní  ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1  občanského zákoníku se nepoužije. 

o Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze  vzájemně kombinovat. 

o Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými  právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě  kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem  daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající  kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na  elektronickou adresu kupujícího. 

o Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu  účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;  v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

o Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze  mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno  podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce  zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání  nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v  uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej  není možné vrátit, pokud porušil jejich původní obal. 

o Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 29 obchodních podmínek či o jiný případ,  kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením  § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do  čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní  smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode  dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být  prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení  od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný  prodávajícím, jenž je uveden na webové stránce obchodu. Odstoupení od kupní  smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu elektronické pošty  prodávajícího info@wandx.cz 

o V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 30 obchodních podmínek  se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu  vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy 

prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady  spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží  nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

o V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 30 obchodních podmínek vrátí  prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů  od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým  je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění  poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem,  pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další  náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen  vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí  nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

o Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně  započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

o V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1  občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také  oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží  kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez  zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

o Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva  mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li  k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně  takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu  vrátit i poskytnutý dárek. 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

o V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku  kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto  způsobem dopravy. 

o Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené  kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

o V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat  opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující  povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.  náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

o Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost  obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.  V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí  do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena  práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího  vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

o Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní  dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

o Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí  příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními  § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku a 

zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších  předpisů). 

o Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména  prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:  

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má  takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které  kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi  prováděné, 

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo  ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo  předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného  vzorku nebo předlohy, 

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

o Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží  bylo vadné již při převzetí. 

o Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v  jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn  uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti  čtyř měsíců od převzetí. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží  bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová  obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně,  neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po  kterou kupující nemůže vadné zboží užívat. 

o Ustanovení uvedená v čl. 44 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží  prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,  na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží  na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při  převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění  kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží  má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 

o Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména  telefonicky na čísle +420721811630 či elektronickou poštou na adrese  info@wandx.cz 

o Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo  bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže  kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu  vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

o Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 42 obchodních podmínek, může  kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k  povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může  kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od  smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu  odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění  vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v 

případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný  výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má  kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy  nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho  součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má  právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové  zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že  prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy  kupujícímu působilo značné obtíže. 

o Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada  nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však  právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba  vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na  náhradu nebylo uplatněno včas. 

o Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za  vady může upravit reklamační řád prodávajícího. 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

o Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

o Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování  ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

o Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím  elektronické adresy info@wandx.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího  zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 

o Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.  Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský  úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu  osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu  mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně  spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

o Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765  odst. 2 občanského zákoníku. 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

o Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení  Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v  souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o  zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále  jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího  pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely  plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající  

prostřednictvím zvláštního dokumentu. 

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 

o Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.,  o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů  (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších  předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou  adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči 

kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním  osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní  

prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. 

o Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je  nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní  smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač  

kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 11. DORUČOVÁNÍ 

o Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího. 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

o Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční)  prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva  podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany,  kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně  odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle  ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové  vztahy (Řím I). 

o Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo  se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož  smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo  neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. 

o Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím  v elektronické podobě a není přístupná. 

o Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Na Kopečku 1012,  Lipník nad Bečvou, 751 31, adresa elektronické pošty info@wandx.cz, telefon  +420 721 811 630. 

V Lipníku nad Bečvou 1.3.2021

VelikostXSSMLXL
Obvod hrudníku 84-8889-9394-9899-103104-109
Obvod pasu65-6970-7475-79 80-85 86-90
Obvod Boků90-9495-99100-104105-109110-114
Délku šatů najdete v popisu pod fotkami.

VelikostXSSMLXL
Obvod boku kalhot4143454749
boční délka kalhot100100101101102
guma (v nenataženém stavu)3536373839

VelikostXSSMLXL
Šířka5254565860
Délka PD/ZD60/6460/6460/6461/6561/65
Rukáv6263636363

VelikostXSSMLXL
Šířka4446485052
Délka5960606161
Rukáv2323232323

VelikostXSSMLXL
Šířka5052545658
Délka7576777879
Rukáv6364646565

VelikostS-MM-L
Šířka čepice2627
Výška čepice2323

VelikostXSSMLXL
Šířka hruď/boky44/5046/5248/5450/5652/58
Délka104105105105106
Rukáv (kabát)6061626262

VelikostXSSMLXL
Šířka hruď/boky44/5146/5348/5550/5752/59
Délka9495959596
Rukáv (kabát)6061626262

VelikostXSSMLXL
Obvod hrudi4042444648
Obvod pasu34,536,538,540,542,5
Obvod boku4446485052
Délka113114114114115
Délka rukávu6061626263

VelikostXSSMLXL
Šířka42,544,546,548,550,5
Délka5455555556
Rukáv6061626263

VelikostXSSMLXL
Obvod boku tepláků5052545658
boční délka tepláků98989899100
guma (v nenataženém stavu)3738394041

VelikostXSSMLXL
Obvod pasu4042444648
Obvod boku4850525456
Délka9495959596
Délka rukávu2223232324

VelikostXSSMLXL
Šířka4042444648
Délka7171727273
Rukáv4747484949

VelikostXSSMLXL
Šířka5153555759
Délka9494959595
Rukáv6061626262

VelikostXSSMLXL
Obvod hrudi3741454749
Obvod pasu (stažen šňůrkou)3741454749
Délka šatů PD/ZD65/7966/8066/8066/8067/81

VelikostXSSMLXL
Obvod boku tepláků4549535761
boční délka tepláků3131313132
guma3839394041

VelikostXSSMLXL
Obvod hrudi3741454749
Obvod boku4448505254
Délka od pasu dolů4848484949

VelikostSMLXL
Obvod hrudi41454749
Obvod boku48505254
Délka od pasu dolů100101101102

VelikostS/MM/L
Délka od pasu dolů1m1m
Obvod hrudi4549

VelikostXSSMLXL
Obvod boku tepláků5355575961
boční délka tepláků4848494950
guma4040424446

VelikostXSSMLXL
Obvod hrudi4143454749
Obvod boku4648505254
Délka9697979797

VelikostXSSMLXL
Obvod boku tepláků5052545658
boční délka tepláků8384848485
guma3334353637

VelikostXSSMLXL
Obvod boku tepláků5355575961
boční délka tepláků106107108109110
guma4040424446

VelikostXSSMLXL
Obvod boku tepláků5052545658
boční délka tepláků98989899100
guma3838383940

VelikostXSSMLXL
Šířka mikiny5052545658
Délka mikiny5758585959
Rukáv5960606161
Obvod boku tepláků5052545658
boční délka tepláků98989899100
guma3838383940

VelikostXSSMLXL
Šířka mikiny5052545658
Délka mikiny6970717273
Rukáv6364646565
Obvod boku tepláků5355575961
boční délka tepláků106107108109110
guma4040424446

VelikostS-MM-L
Obvod hrudi4446
Obvod boku5254
Délka9393

VelikostXSSMLXL
Obvod hrudi4042444648
Obvod boku4749515355
Délka9192929394

VelikostXSSMLXL
Šířka4850525456
Délka6970717273
Rukáv1718181920

VelikostXSSMLXL
Šířka4951535557
Délka5657575758
Rukáv5960616162

VelikostXSSMLXL
Šířka5052545658
Délka6970717273
Rukáv6364646565

VelikostXSSMLXL
Šířka4951535557
Délka8384848585
Rukáv5960616162

VelikostXSSMLXL
Šířka4042444648
Délka6162626363
Rukáv1010101011

  Kontaktní formulář